Popplio

Basic Pokémon

HP70

Pound

10

          

Water Gun

20

          

Weakness

 • ×2

Resistance

Retreat Cost

Illustrator: Kouki Saitou

Related Cards

Back to Top